У сучасному автомобілі електроніка грає одну з найважливіших ролей і дедалі більше взаємодіє з механікою. Справність її роботи – фактор, який визначає безпеку водія та його пасажирів під час руху.

Фахівці автосервісу компанії «Буча-Авто» виконають найскладніші діагностичні та ремонтно-відновлювальні роботи всіх складових частин автомобіля, електронних систем, приладів кондиціювання та обігріву транспортних засобів.

diagnosricsys

Устаткування для комп'ютерної діагностики в автосервісі «Буча-Авто»

Враховуючи стрімкий розвиток автомобільних технологій, за останні роки значно збільшилася кількість транспортних засобів, оснащених складною електронікою. Поява сучасних систем керування двигуном, стабілізація руху та гальм, контроль безпеки та комфорту принципово змінило методику діагностики авто. З'явилося нове поняття – комп'ютерна діагностика автомобіля. Її виконують лише за допомогою спеціальних пристроїв, якими на жаль можуть похвалитись далеко не всі СТО навіть у великих містах.

Діагностика автомобіля - запорука його тривалої та безпечної роботи. Зрозуміло, що якщо хоча б одна частина системи вийде з ладу, у кращому разі виникнуть збої в роботі автомобіля, у гіршому – він зупиниться і не зможе продовжувати рух. Визначення несправностей старим методом "на око" може вилитися в передчасний вихід із ладу деталей та вузлів транспортного засобу.

Тому в СТО компанії «Буча-Авто» цією справою займаються виключно професіонали, які мають у своєму розпорядженні спеціальне високоточне комп'ютерне обладнання для діагностики будь-яких автомобілів, незалежно від марки та моделі. Це допомагає сервісу забезпечити швидке виявлення будь-яких несправностей, звести до мінімуму вплив людського чинника на результат такої діагностики.

Для проведення комп'ютерної діагностики спеціалісти компанії «Буча-Авто» використовують професійне обладнання, яке дозволяє нашому автосервісу проводити повноцінну діагностику всіх електронних систем автомобілів усіх марок.

На відео показано комп'ютерну діагностику автомобіля в СТО компанії «Буча-Авто»>

Наявність в автосервісі найкращих приладів дозволяє провести діагностику в різних режимах експлуатації, при різних навантаженнях, і дає можливість усунути виявлені неполадки. Спеціальні пристрої підключаються до автомобіля та зчитують закодовану інформацію про роботу всіх систем. Отримані дані відображаються у зрозумілому для майстра вигляді і надають всю необхідну інформацію.

 

 

ru

В современном автомобиле электроника играет одну из важнейших ролей и всё больше взаимодействует с механикой. Исправность ее работы - фактор, который определяет безопасность водителя и его пассажиров во время движения.

Специалисты автосервиса компании «Буча-Авто» выполнят самые сложные диагностические и ремонтно-восстановительные работы всех составляющих частей автомобиля, электронных систем, приборов кондиционирования и обогрева транспортных средств.

Учитывая стремительное развитие автомобильных технологий за последние года значительно увеличилось количество транспортных средств, оснащенных сложной электроникой. Появление современных систем управления двигателем, стабилизация движения и тормозов, контроль безопасности и комфорта принципиально изменило методику диагностики авто. Появилось новое понятие - компьютерная диагностика автомобиля. Ее выполняют только с помощью специальных устройств, которыми к сожалению могут похвалится далеко не все СТО даже в больших городах.

Диагностика автомобиля - залог его долгой и безопасной работы. Понятно, что если хотя бы одна часть системы выйдет из строя, в лучшем случае, возникнут сбои в работе автомобиля, в худшем - он остановится, и не сможет продолжать движение. Определение неисправностей старым методом "на глаз" может вылиться в преждевременный выход из строя деталей и узлов транспортного средства.

Поэтому, в СТО компании «Буча-Авто» этим делом занимаются исключительно профессионалы, которые имеют в своем распоряжении специальное высокоточное компьютерное оборудование, для диагностики любых автомобилей, независимо от марки и модели. Это помогает сервису обеспечить быстрое выявление любых неисправностей, при этом свести до минимума влияние человеческого фактора на результат такой диагностики.

Для проведения компьютерной диагностики специалисты  компании «Буча-Авто» используют профессиональное оборудование, которое позволяет нашему автосервису проводить полноценную диагностику всех электронных систем автомобилей всех марок.

Наличие в автосервисе самых лучших на сегодняшний день приборов позволяет провести диагностику в различных режимах эксплуатации, при разных нагрузках, и дает возможность устранить выявленные неполадки. Специальные устройства подключаются в автомобилю и считывают закодированную информация о работе всех систем. Полученные данные отображаются в понятном для мастера виде, и предоставляют всю необходимую информацию.
Основное задание сервиса «Буча-Авто» - произвести квалифицированный ремонт вашего автомобиля!